Zulu proverbs and popular sayings

by
6.11  ·  6,770 ratings  ·  239 reviews
Posted on by
zulu proverbs and popular sayings

Zulu Quotes (8 quotes)

File Name: zulu proverbs and popular sayings.zip
Size: 49986 Kb
Published 18.12.2018

? Top African Proverbs & Sayings

Sekwaba yinsakavulela umchilo wesidwaba ukuthi abantu abampisholo ubezwe bevitiza ngesilungu noma kuhlangene amaZulu wodwa. Ngikhuluma nje kweminye imizi ulimu lukaMageba selwafana nomzondo, kuthi noma abazukulu bevakashele oninakhulu kuhambe isilungu phambili wena owabona umchamo wasekuseni, zivele ziyime emthumeni ke kwintombi endala kube sengathi icala ukuthi ayisazi isilungu. Okungimangazayo ukuthi nalaba engangifunda nabo le emakhaya kwelakithi elingafelwa nkonyane namhlanje abasakwazi ngisho nokubhala amanye amagama esiZulu ngoba bekubona kuyichilo ukuba wumZulu ophelele nozigqajayo.

What makes your language rich? For me it’s the (Zulu) proverbs & idioms!

The Zulu Nation is very rich when it comes to Proverbs and Idioms. Proverbs and Idioms are some of the language features that help us glean insights and wisdom about our heritage and life during pre-colonial times, they often carry deeper meanings about events of the past, serve as warnings to help us avoid bad history from repeating itself. In order to avoid these distinctive language features from totally diminishing, it is my plea that we use forums such as this to keep all that is our culture and heritage alive and burning! Uthanda ukubukwa njengesiyephu — He likes to be looked at like a long-hairy goat Meaning: He likes all the attention unto himself My assumption is that hairy goats were very rare and special at the time. Ikhiwane elihle ligcwala izibungu — The nice fig is often full of worms.

You have Successfully Subscribed!

Famous English Proverbs

Uthando kalukhethi ludwani oluhlala kulo- Love doesn't choose the grass leave it lands on-. Isisu somhambi kasiqedi lutho- The traveller's stomach doesn't finish the food at home-. Ithi ingagcothuka isisila ihlekwe- When a beautiful bird no longer has a tail,others laugh at it-. Ukuvuma ukulandula,kwasho uNtentemane wakwaNdlovu- Saying yes is saying no,so said Ntentemane Ndlovu-. Jump to. Sections of this page. Accessibility Help.

Proverbs, phrases and sayings are an important way of communicating and reveals a lot about a specific group of people, a culture or in many cases, an individual. The Zulu Nation, and many English speaking people, love using proverbs to convey pertinent messages about life, history and behavior. Expressive Zulu sayings, often based on shared human experiences both good and bad, form a colorful tapestry about the Zulu Culture. It is interesting to note that in both English and Zulu many of the messages are similar and teachings concur on many subjects. We might speak different languages but we all experience the same trials and tribulations that life throws at us. Proverbs, sayings and phrases symbolize wisdom, wise words handed down by the older generations that hopefully assist us on our sometimes rocky journey.

5 thoughts on “Zulu Quotes (8 quotes)

Leave a Reply